Terms of Service and Rules

4. Tuân thủ nghiêm túc tất cả các quy định của Diễn đàn WhiteHat Forum: + [QD1]Quy định chung (quy định này) + [QD2] Quy định về bài viết và viết bài + [QD3] Quy định về chữ ký + [QD4] Quy định về tên tài khoản (account) + [QD5] Quy định về avatar 5. Tất cả các quy định của Diễn đàn WhiteHat Forum đều có thể được thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung mà không cần báo trước. Việc chỉnh sửa các quy định sẽ theo tình hình thực tế, tham khảo ý kiến đóng góp của các thành viên, tuân theo định hướng và tôn chỉ của Diễn đàn WhiteHat Forum.